Author:   Galenos
Work:   Iatrosophia
Year/Century:   XIX
City:   Athen
Library:   Nationalbibl.
MS Designation:   Atheniens.
Collection:  
Shelfmark:   1479
Folios:  
Diels Pages:   I, p. 123.
Notes:   Iatros. apênthismenon apo tou Gal., Paulou tou Aig., etc.
  View First Version Record