Author:   Rufus
Work:   De medicamentis purgantibus
Year/Century:   XV.
City:   Rom
Library:   Bibl. Barberina
MS Designation:   Barberin.
Collection:  
Shelfmark:   I 91 (382)
Folios:   f. 1
Diels Pages:   II, p. 090.
Notes:   Monobiblon tinas dei kathairein kai poiois kathartêriois kai pote. Inc. Oute pantas. Expl. stêthois kai pneumatos
  View First Version Record