Author:   Galenos
Work:   Iatrosophia
Year/Century:   XVI.
City:   Athos
Library:   Bibl. Mon. Ibêrôn
MS Designation:  
Collection:  
Shelfmark:   4655. 535
Folios:  
Diels Pages:   I, p. 123.
Notes:   I … Gal. Ipp. kai Meletiou. Inc. Oti o kosmos
  View First Version Record