Author:   Mercurius monachus
Work:   De pulsibus
Year/Century:   XV.
City:   Paris
Library:   Bibl. Nationale
MS Designation:   Parisin.
Collection:  
Shelfmark:   2315
Folios:   f. 1.
Diels Pages:   N., p. 059.
Notes:   "Peri sfugmôn kalliston kallistou andros monachou merkouriou. Inc. To sôma tou anthrôpou. Expl. kata tên êmeteran dunamin exethemetha." Treu.
  View First Version Record