Author:   Galenos
Work:   Iatrosophia
Year/Century:   XVI.
City:   Palermo
Library:   Biblioteca nazionale
MS Designation:   Panormit. bibl. naz.
Collection:  
Shelfmark:   XIII C 3
Folios:   f. 121 - 238
Diels Pages:   I, p. 123.
Notes:   Anthologion iatrosofikon tou Ipp. tou Kôou kai Gal. … kai eter. iatrôn
  View First Version Record