Author:   Galenos
Work:   Prognostica
Year/Century:   XV-XVI.
City:   Oxford
Library:   Bibl. Bodleiana
MS Designation:   Baroccian.
Collection:  
Shelfmark:   88
Folios:   f. 47
Diels Pages:   I, p. 130.
Notes:   Ipp. kai Gal. kai Paul. Italou kai etc. diagnôsis peri .. arrôstôn kai teleutês anthrôpou. Inc. to A' aspron. Expl. sêmainei thanaton
  View First Version Record