Author:   Paulus Aegineta
Work:   Excerpta varia
Year/Century:   XV.
City:   Bologna
Library:   Bibl. Universitaria
MS Designation:   Bonon.
Collection:  
Shelfmark:   3632
Folios:   f. 259
Diels Pages:   II, p. 080.
Notes:   Chrêmatos apo tou kodêtos [sic!] tou P.
  View First Version Record