Author:   Galenos
Work:   Remedia
Year/Century:   XIV.
City:   Oxford
Library:   Bibl. Bodleiana
MS Designation:   Clarkian.
Collection:  
Shelfmark:   16 (18378)
Folios:   f. 95
Diels Pages:   I, p. 133.
Notes:   Peri ebenou. Inc. ebenos tôn eis chulon analuomenôn esti xulôn. Expl. kai reumata kai fluktainas armottousin
  View First Version Record