Author:   Hippokrates
Work:   De IV aetatibus praenotio
Year/Century:   XV.
City:   Modena
Library:   Bibl. Estense
MS Designation:   Mutinens.
Collection:  
Shelfmark:   85 (III C 6)
Folios:   f. 95
Diels Pages:   I, p. 049.
Notes:   Inc. an men cheimôn auchmêros. Expl. Koruzai chroniai, einioisi de kai melagcholiai
  View First Version Record