Author:   Lycus
Work:   Excerpta varia
Year/Century:   XV-XVI.
City:   London
Library:   British Museum
MS Designation:   Burneian. (Brit. Mus.)
Collection:  
Shelfmark:   94
Folios:   f. -
Diels Pages:   II, p. 059.
Notes:   Oti ouk efikneitai to summetron aidoion tou arreno stou stomiou tês usteras. Inc. tou kutous tês mêtras. Expl. bolês tinos prosdein. Aus Oribas. III 382
  View First Version Record