Author:   Galenos
Work:   De optima corporis nostriconstitutione
Year/Century:   XIV.
City:   Florenz
Library:   Bibl. Mediceo Laurentiana
MS Designation:   Laurent.
Collection:   plut.
Shelfmark:   74, 10
Folios:   f. 13 v
Diels Pages:   N., p. 030.
Notes:   Gal. peri katask. tou anthrôpou. Inc. ou mikron men estin katafronêsai tên Platônos sofian kai Aristotelous kai Asklêpiadou kai Cheirônos kai Ippokratous kai tou Dêmokritou kai tou megalou Galênou [sic]. Physiologischer Traktat in Frage und Antwort. [M. W.]
  View First Version Record